ÚVOD
images/bannery/casting_steel01.jpg

SCOPE OF OUR SERVICES:

GRINDING - WELDING - HEAT TREATMENT - BLASTING - NDT

 

Oznámení o uložení projektu fúze

do sbírky listin

a upozornění pro věřitele a akcionáře zúčastněných společností

 

 

Společnost A - CZ NDT s.r.o. se sídlem Husarova 81/25, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČ 286 27 466, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka číslo 35485, jako nástupnická společnost, i za zanikající společnost Casting Steel s.r.o. se sídlem Husarova 81/25, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČ 045 12 740, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka číslo 63897 (zúčastněné společnosti), v souladu s ustanovením § 33 a § 33a zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění:

 

o z n a m u j e , že byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 35485 a číslo 63897, uložen PROJEKT fúze sloučením zúčastněných společností ze dne 15.4.2019;

u p o z o r ň u j e věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zákona č. 125/2008 Sb., zejména na jejich právo přihlásit své nesplatné pohledávky ve lhůtě 6 měsíců ode dne účinnosti přeměny vůči třetím osobám a právo požadovat poskytnutí dostatečné jistoty či zajištění. Za podmínek daných zákonem mají věřitelé právo na zajištění svých pohledávek ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi,

 

u p o z o r ň u j e společníky zúčastněných společností, že v sídle každé ze zúčastněných společností je pro společníky ode dne 16.4.2019 k nahlédnutí:

projekt fúze sloučením

účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období,

konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností a zahajovací rozvaha nástupnické společnosti,

Společnost vydá každému společníkovi, který o to požádá, bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených sub a) až c).

                                                                                                                                                                                                      A – CZ NDT s.r.o.

                                                                                                                                                                                                      Casting Steel s.r.o.